วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

หนังสือรุ่น online

นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 21/2555 
กชกมล   สุกดิษฐ์
“มล”
๓  พฤษภาคม ๒๕๑๖
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
โทรที่ทำงาน  : ๐๒-๗๐๓๗-๙๐๑๒ ต่อ ๑๐๘  
ที่อยู่ปัจจุบัน  : ๙๙  หมู่ ๗   ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
โทรมือถือ  : ๐๘๖-๖๒๔-๔๓๐๙
คติพจน์  : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
กรรณิกา  บุญเหมาะ
“เป้”
๒๑  กันยายน  ๒๕๒๐
หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด
โทรที่ทำงาน : ๐๓๙-๕๔๔๔๘๔ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : ๑๐๘ หมู่ ๓ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  ๒๓๐๐๐
โทรมือถือ : ๐๘๗-๐๔๘-๒๒๖๒
 E-mail : Ganniga13@hotmail.com
 คติพจน์ : พรุ่งนี้ก็เช้า
กฤษฎา   นาโสก
“กิจ”
๕  มกราคม  ๒๕๑๘
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง    อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๔๐
โทรที่ทำงาน : ๐๔๕-๘๕๗๖๖๖ 
ที่อยู่ปัจจุบัน   : ๔๑   หมู่ ๑  ตำบลหนองเมืองอำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 โทรมือถือ : ๐๘๑-๒๖๖-๙๘๗๙
  E-mail  : vikalpa75@yahoo.co.th
  คติพจน์ : โลกใบนี้กว้างใหญ่นัก  ตัวเราเล็กนิดเดียว อย่าได้คิดอหังกา
กัญยารัตน์  งามล้ำเลิศสกุล
“กัญ”
๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๑๕
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป 7)
สถานที่ทำงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
โทรที่ทำงาน  : ๐๒-๕๔๖๒๑๙๑-๒ ต่อ ๕๐๖
ที่อยู่ปัจจุบั    :  ๖๖/๒๒๖  หมู่ ๒  หมู่บ้านแสงตะวัน ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๑๐
โทรมือถือ   :  ๐๘๖-๔๖๕-๓๒๓๖
 E-mail   :  MAMACUP2009@hotmail.com
 คติพจน์   :  ทำงานให้สนุก  แล้วจะสุขกับมัน
เกรียงไกร  นวลหมวก
“เกรียง”
๒๕  พฤษภาคม   ๒๕๑๙
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรที่ทำงาน  : ๐๕๕-๘๑๔๑๗๙
ที่อยู่ปัจจุบัน  : ๗๐ หมู่ ๙   ตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
 โทรมือถือ ๐๘๒-๑๗๐-๒๐๖๓,๐๘๙-๙๖๐-๘๗๗๑
 E-mail  : kreangkai2010@hotmail.com
 คติพจน์  : ทำงานด้วยใจ
เกษม    ประสมหงษ์
“เกษม”
๑๐  เมษายน   ๒๕๑๘
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย
โทรที่ทำงาน  : ๐๔๒-๐๗๙๔๗๙ , ๐๔๒-๐๗๙๔๓๔
ที่อยู่ปัจจุบัน   : ๑๓๒  หมู่ ๒  ตำบลแสงภา  อำเภอนาแห้ว   จังหวัดเลย
 โทรมือถือ      : ๐๘๔-๔๒๘-๙๐๕๓
  E-mail   : kasemis@hotmail.co.th
 คติพจน์  : ทำงานด้วยใจ
เกษม     เพ็ชรเลิศ
“เษม”
๔  กรกฎาคม  ๒๕๑๑
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร
โทรที่ทำงาน  ๐๔๒-๗๖๑๑๙๙
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๖  หมู่ ๙  ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร
 โทรมือถือ  : ๐๘๙-๖๒๐-๘๖๘๗
 E-mail   :   kasempetchlert@hotmail.com
คติพจน์  :   ขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน  อย่าหวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้าง
ขวัญอนงค์    บุญธิมา
“อ้อย”
๔  ตุลาคม  ๒๕๒๓
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  ๑๑๘  หมู่ ๓  ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว  จังหวัดลำปาง
โทรที่ทำงาน    :   ๐๕๔-๘๓๑-๕๘๕
ที่อยู่ปัจจุบัน    :   ๔๐   หมู่ ๙  ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว  จังหวัดลำปาง
โทรมือถือ   :        ๐๘๙-๙๙๘-๐๔๐๘
E-mail    :   kuananong_ff@hotmail.com
คติพจน์       :        ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
จารุณี   สำราญ
“ลี่”
๑๕  ธันวาคม  ๒๕๒๐
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โทรที่ทำงาน : ๐๔๓-๘๑๓-๙๔๓
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๘  หมู่ ๗   ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๗๐
โทรมือถือ : ๐๘๑-๘๗๑๙-๙๓๔๑
 E-mail  : NEE021@windowslive.com
 คติพจน์ : ปัญหาทุกอย่างมีทางออก  หรือทางแก้ไขทุกปัญหา
จารุวรรณ     ธรรมเจริญ
“ตุ๋ม”
๒๔  สิงหาคม   ๒๕๑๘
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม
โทรที่ทำงาน  ๐๓๔-๓๐๑-๕๐๙
ที่อยู่ปัจจุบัน   :   ๑๐๐   หมู่ ๓   ตำบลลำพญาอำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
โทรมือถือ :  ๐๘๑-๒๙๓-๑๔๐๕, ๐๘๑-๙๘๑-๗๒๖๔
  E-mail    :   thumcharoen_j@hotmail.com
 คติพจน์  :  ล้มเพราะก้าวไปข้างหน้า  ดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่

จิดาภา  พรประพันธ์
“อี๊ด”
๑๐  กันยายน  ๒๕๐๘
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานเทศบาลตำบล น้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
 โทรที่ทำงาน : ๐๔๓-๔๔๑๐๐๐  ต่อ ๑๐๖
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๑๗/๑๐๔  หมู่ ๔  ถนน ชาตะผดุง ๑๗  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
โทรมือถือ : ๐๘๙-๗๑๒-๖๘๔๘
 E-mail : Jidapa_ppp@hotmail.com
 คติพจน์ : ความสำเร็จอยู่ที่ความพยายาม
จิตกร  จุติ
“กร”
๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๑๔
หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ๓๐๙  หมู่ ๓  ตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  ๖๔๑๓๐
โทรที่ทำงาน  ๐๕๕-๖๗๑๑๒๒ ต่อ  ๓๓
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๔๕   หมู่ ๓   ตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๑๓๐
 โทรมือถือ            ๐๘๑-๗๗๑-๐๙๔๓
 E-mail              :  jidtakon@hotmail.com
 คติพจน์             :  คนสำราญ  งานสำเร็จ
จิรวรรณ  เกตุแดง
“แป้น”
๒๐ สิงหาคม  25๒๐
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐                  
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-634-393 ต่อ 18
ที่อยู่ปัจจุบัน :  ๒๗๘ หมู่ ๔  ตำบลพญาขัน  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรมือถือ :  087-068-6848
E-mail :  chira_2553@hotmail.com
คติพจน์ :  รากฐานของบ้านคืออิฐ  รากฐานของชีวิตคือการศึกษา

จ่าเอก จิรศักดิ์  ศรีใส
“นิค”
๒๒ ตุลาคม  25๑๗
หัวหน้าสำนักปลัด
 (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานเทศบาลตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๕๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0๓๙ ๓๘๙ ๕๓๙ ต่อ ๑๔
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๓๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๕๐
โทรมือถือ                 :  0๘ ๙๙๓๑ ๘๑๑๘
E-mail                    :  jiranic@hotmail.com
คติพจน์     :  Yesterday is future tomorrow  วันวาน คือ อนาคตของวันรุ่งขึ้น

จิระวรรณ รุ่งฤทัยวัฒน์
“แป๋ว”
๑๗ ธันวาคม  25๐๗
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
สถานที่ทำงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๗๕ ๓๓๖ ๐๘๑ ต่อ ๑๐๑   
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙๘/๔๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเรือ  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรมือถือ :  08-๕๙๓-58
คติพจน์ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด คิดก่อนทำ
จิราวุฒิ  สารุณา
“วุฒิ”
๒ มีนาคม  25๑๐
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๔๓๖๑ ๑๐๙๗    
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๘  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
โทรมือถือ ๐๘ ๕๔๖๗ ๔๔๑๑
คติพจน์ :  การให้อภัย เป็นทานที่ยิ่งใหญ่
จุฑารัตน์ มานะกิจศิริสุทธิ
“เปิ้น”
๑๗ สิงหาคม  25๒๒
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๑๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๕๖ ๘๗๖ ๔๓๗
ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๓/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๑๐
โทรมือถือ :  0๘ ๙๘๘๘ ๔๘๗๖
E-mail :  ple_small@hotmail.com
คติพจน์ :  บางคนแคร์ แคร์บางคน
จุฑารัตน์  บางเขน
“เล็ก”
๒๖ มกราคม  25๒๑
นักบริหารงานทั่วไป ๖
สถานที่ทำงานเทศบาลตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๕๖ ๖๔๑ ๐๓๓ ต่อ ๑๑๒   
ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๓๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โทรมือถือ :  081-284-5584
E-mail :  khaw2003@hotmail.com
Facebook :  chutharatb@gmail.com
จุไรรัตน์  แตรไตรรงค์
“ขิม”
๒๙ พฤศจิกายน  25๒๐
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐   
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  04-๗๑๒-๐๘๔
ที่อยู่ปัจจุบัน :  ๕๔/๓ ถนนทุ่งโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรมือถือ :  08-๖๒๗-๔๕๓๓
E-mail :  kimmiko_20@hotmail.com
คติพจน์ :  คิดบวกและมีสติ
ฉัตรบุตร ล้อมเมตตา
“โอ๋”
๑๘ กรกฎาคม  25๑๙
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  0๒ ๓๑๓ ๔๑๐๐   
ที่อยู่ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรมือถือ : ๐๘ ๑๔๒๓ ๐๐๕๐
เฉลิมพร  เถระพันธ์
“อุ้ม”
๑๒ สิงหาคม  25๑๕
นักบริหารงานทั่วไป ๗
สถานที่ทำงานเทศบาลตำบลวิศิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ                                     
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  0๔๒-๔๙๑-๘๘๔
ที่อยู่ปัจจุบัน :  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ
โทรมือถือ :  08-๗๑๐-๔๖๐๖
ชัยวัฒน์  สวัสดิ์ศรี
“เอ๋”
๒ กุมภาพันธ์  25๑๘
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  045 ๘๖๓ ๒๐๗ - ๘       
ที่อยู่ปัจจุบัน :  ๗๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๓๐
โทรมือถือ :  0๘ ๗๒๔๔ ๔๐๕๒
E-mail :  cabon34110001@hotmail.com,undow34110001@gmail.com
คติพจน์ :  ตถฺตา มันเป็นเช่นนั้นเอง
ไชยยา  ขันคำ
“โอ่ง”
๑๘ พฤษภาคม  25๑๖
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
 (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  0๕๓ ๔๕๕ ๐๗๙ ต่อ ๑๗
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โทรมือถือ :  0๘ ๑๘๘๕ ๕๖๔๓
E-mail :  chaiya12345@yahoo.co.th
คติพจน์ :  ทุก ๆ วันมีความสำคัญ ทุก ๆ คนมีคุณค่า
ฐิตินันท์  มณีพงษ์
“ปา”
๙ กรกฎาคม  25๑๙
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๕๖ ๒๙๕ ๑๐๒   
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๗  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
โทรมือถือ ๐๘ ๓๓๓๑ ๙๑๘๒
คติพจน์ :  ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน ไม่ฆ่าลูกน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน
ณรงค์ทัศ  ทองสุข
เอ็กซ์
๒๐  มิถุนายน  ๒๕๒๐
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรที่ทำงาน     :  ๐๓๕ ๔๕๕๔๐๑
ที่อยู่ปัจจุบัน      :  ๒๐  หมู่  ๒  ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรมือถือ        :  ๐๘๑ ๔๓๐๘๗๘๔
E-mail           :  narongtas_x@hotmail.com
คติพจน์           :  ทำทุกวันให้มีความสุขที่สุด
ณัฐชยา  ชูแก้ว
ภรณ์
๘  ตุลาคม  ๒๕๐๔
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  ๙๓๑๙๐
โทรที่ทำงาน     :  ๐๗๔ ๖๘๙๒๙๒
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๒๔๐  หมู่  ๑  ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  ๙๓๑๙๐
โทรมือถือ       :  ๐๘๐ ๑๓๘๘๑๕๕
E-mail          :  nutchaya.choo@windowslives.com
คติพจน์          :  มีมิตรเป็นร้อย ไม่ร้ายเท่าศัตรูเพียงหนึ่งคน
ณัฐวุฒิ  คำวังสวัสดิ์
บิ๊ก
๒๖  ธันวาคม  ๒๕๒๒
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๓๐
โทรที่ทำงาน     :  ๐๕๓ ๒๙๖๖๐๐ - ๑
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๗๓  หมู่  ๙  ตำบลหางดง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๓๐
โทรมือถือ       :  ๐๘๑ ๘๘๓๖๗๒๖
E-mail          :  big_day7@hotmail.com
คติพจน์          :  อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้ฤา
ดลนภัสรวีร์  ภควัตศักดินนท์
ดล
๒๔  กันยายน  ๒๕๑๘
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก
โทรที่ทำงาน     :  ๐๕๕ ๒๔๐๘๖๒ - ๓
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๑๒๓  หมู่  ๖  ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก
โทรมือถือ       :  ๐๘๐ ๗๘๙๐๑๐๐
E-mail          :  dolruedee_ond@hotmail.com
คติพจน์          :  ปัญหาทุกอย่างมีทางออก
ดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์
เรก
๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๗
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๖๐
โทรที่ทำงาน     :  ๐๕๓ ๗๙๕๖๙๑
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๗๗/๑  หมู่  ๒๑  ตำบลเวียง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๖๐
โทรมือถือ       :  ๐๘๑ ๙๙๒๓๔๙๖
E-mail          :  d-rek7@hotmail.com
คติพจน์          :  ไม่ประมาท
นางต้องใจ  ลาวัลย์
ต้อง
๒๔  กันยายน  ๒๕๒๐
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
โทรที่ทำงาน     :  ๐๔๒ ๗๐๓๗๙๑
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๒๒๒  หมู่  ๑๒  ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
โทรมือถือ       :  ๐๘๖ ๒๓๑๗๒๕๓ 
E-mail          :  thongjai@windowslives.com
คติพจน์          :  อย่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับบุคคลอื่น  ในสิ่งที่ท่านไม่อยากให้เขาทำกับท่านอย่างนั้น
ทัศนีย์  หินสุวรรณ
ต้อย
5  ธันวาคม   ๒๕09
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
โทรที่ทำงาน     :  ๐๕๓ ๗๘๓๑๕๕  ต่อ  ๑๒
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๔๘๑/๑  หมู่  ๑๐  ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
โทรมือถือ       :  ๐๘๑ ๘๘๕๙๗๖๙
E-mail          :  hinsuwan_t@hotmail.com      
คติพจน์          :  มือผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่ามือผู้รับ
เทพประทาน  ทานะมัย
เทพ
๗  สิงหาคม  ๒๕๑๖
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
โทรที่ทำงาน     :  ๐๒๓ - 8๘๓๔๒๗  ต่อ  ๒๐๘
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๒๑  หมู่  ๗  ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
โทรมือถือ       :  ๐๘๗ ๙๘๗๐๐๗๙
E-mail          :  thep_777@hotmail.com
คติพจน์          :  กตัญญู  รู้คุณ
เทพรังสรร  พันอุไร
เอก
4  พฤศจิกายน  ๒๕๒๐
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลมหาราช อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรที่ทำงาน     :  ๐๓๕ - ๓๘๙๐๓๖
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๒๐๔/5๓  หมู่  ๖  ตำบลหัวไผ่ อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรมือถือ       :  ๐๘๓ ๔๓๒๓๘๐๕
E-mail          :  theprangsan@hotmail.com
คติพจน์          :  คนดี  ผีคุ้ม
ธนานันท์  กรวยทรัพย์
เกษ
๓  ธันวาคม  ๒๕๑๐
 รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรที่ทำงาน     :  ๐๒๘ - 1๙๕๔๖๐
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๙๙๙  หมู่  ๕  ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรมือถือ       :  ๐๘๖ ๖๒๙๕๗๓๒
E-mail          :  tananun@hotmail.com
คติพจน์          :  ปัญหามีไว้ให้แก้ไข
ธัญญา  พัดทอง
ตุ๊ก
๑๕  ตุลาคม  ๒๕๒๐
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรที่ทำงาน     : ๐๕๓ ๓๖๒๒๗๒  ต่อ  ๑๖
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๓๕๙  หมู่  ๑  ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรมือถือ       :  ๐๘๙ ๐๑๒๙๕๙๔
E-mail          :  tanya_pad304@hotmail.com
คติพจน์          :  อยู่กับปัจจุบัน และทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ธัญลักษณ์  นกพึ่ง
นก
๑  มิถุนายน  ๒๕๑๓
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
โทรที่ทำงาน     : ๐๕๕ ๙๔๖๑๑๖
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๓๕/๘๓ หมู่ที่ ๑๔  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรมือถือ       :  ๐๘๑ ๙๗๒๕๓๓๙
E-mail          :  sureerat199@hotmail.com
คติพจน์          :  ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน
ธารินี  สาเขตร์
อุ๋ม
๑๙  กันยายน  ๒๕๐๗
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  ๖๓๐๐๐
โทรที่ทำงาน     :  ๐๕๕ ๘๙๗๐๗๗
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๘  หมู่  ๒  ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  ๖๓๐๐๐
โทรมือถือ       :  ๐๘๙ ๔๙๑๙๘๕๙
E-mail          :  o_nm@live.com
คติพจน์          :  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
นงค์นุช  เพียรขุนทด
นุช
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๗
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
โทรที่ทำงาน     :  ๐๔๔ ๒๔๙๕๗๓
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๒๗๙  หมู่  ๑๑  ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
โทรมือถือ       :  ๐๘๙ ๙๔๘๕๘๖๘
E-mail          :  nuch_279@hotmail.com
คติพจน์          :  ความสำเร็จเกิดจากความพยายาม ไม่ใช่แรงอธิษฐาน
นรากร  แคล่วคล่อง
เปิ้ง
๓  กันยายน  ๒๕๑๘
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  
โทรที่ทำงาน     :  ๐๔๓ ๘๑๗๓๗๗
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๓๙  หมู่  ๘  ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐
โทรมือถือ       :  ๐๘๖ ๒๔๒๒๓๖๖  ๐๘๖ - ๘๕๒๙๕๓๓
E-mail          :  perng25@hotmail.com
คติพจน์          :  การใฝ่รู้เป็นสิ่งที่ดี  และควรปฏิบัติ
นฤเทพ  กอบเกื้อ
หนุ่ม
๙  มกราคม  ๒๕๐๔
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลคำชะอี          อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
โทรที่ทำงาน     :  ๐๔๒ ๖๙๑๐๗๗ - ๑๑๑
ที่อยู่ปัจจุบัน: ๙/๑ หมู่๖ ถ.มุกดาหารกุฉินารายณ์ ต.น้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
โทรมือถือ       :  ๐๘๙ ๙๑๗๑๒๖๓
E-mail          :  noomnoi@hotmail.com
คติพจน์          :  ดำเนินชีวิตสายกลาง
นวพร  เมืองวงษ์
หนิง
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๐๘
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
โทรที่ทำงาน     :  ๐๓๘ ๘๘๘๒๗๖
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๔๐๐  หมู่  ๑  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง  ๒๑๒๑๐ 
โทรมือถือ       :  ๐๘๖ ๑๕๕๙๘๒๒
E-mail          :  ning-myway@hotmail.com
คติพจน์          :  ในโลกนี้ไม่มีอะไรทำไม่ได้ ถ้าเรามีจิตใจแน่วแน่
เบญจมาศ  แสงใส
แป้ง
๖  พฤศจิกายน  ๒๕๒๑
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๗๐
โทรที่ทำงาน     :  ๐๔๕ ๗๓๙๒๘๐
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๕๒ หมู่ ๔ บ้านหนองเทา ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร ๓๕๑๘๐
โทรมือถือ       :  ๐๘๒ ๑๓๓๐๖๙๖
E-mail          :  pang_august@hotmail.com
คติพจน์          :  คิดดี  ทำดี  ได้ดี
ประภากมล  สารยศ
กาย
๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๑๒
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรที่ทำงาน     :  ๐๓๗ ๔๕๕๔๕๗  ต่อ  ๑๔
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๖๖๖  หมู่  ๑๐  ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรมือถือ       :  ๐๘๙ ๗๑๙๖๔๓๔
E-mail          :  prapa116@hotmail.com
คติพจน์          :  ขยัน  ใฝ่เรียนรู้  สู่ความสำเร็จ
ปราณี  พลหนองหลวง
ปราณี
๑๘  เมษายน  ๒๕๑๑
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ เภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๙๐
โทรที่ทำงาน     :  ๐๔๓ - 6๑๑๐๕๗
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๒๓  บ้านฮ่องแฮ่  หมู่ ๔ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด  ๔๕๑๙๐
โทรมือถือ       :  ๐๘๙ ๖๒๓๓๔๘๘
E-mail          :  add_nee@hotmail.com
คติพจน์          :  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ปริศนา  กิติธะนะ
แนน
๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๓
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ถนนลำปาง-ห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทรที่ทำงาน     :  ๐๕๔ ๒๓๑๓๕๑  ต่อ  ๑๖
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๙0/274 หมู่  ๑๓  ถ.ลำปาง-ห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อำเภอเมือง ลำปาง
โทรมือถือ       :  ๐๘๓ ๒๐๙๗๓๑๓
E-mail          :  mymuei@hotmail.com 
คติพจน์          :  คิดดี  ทำดี  มีสติและจิตสำนึก
ปัณณวรรธ  ใจสว่าง
ปัน ปัน
๑๐  เมษายน  ๒๕๑๐
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
โทรที่ทำงาน     :  ๐๔๕ ๘๔๑๔๕๔
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๒๓๗  หมู่  ๒ ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
โทรมือถือ       :  ๐๘๔ ๔๗๕๖๗๙๕
E-mail          :  pun2009@hotmail.com
คติพจน์          :  ทำจริง  อิงหลัก  ปักป้าย
พงศภัค  พูนผล
อู๋
๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๑๖
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ๓๐๑๔๐
โทรที่ทำงาน     :  ๐๔๔ ๖๐๕๒๐๔  ๐๔๔ - ๖๐๕๐๕๗
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๗๔๗/๑๓๕  หมู่ ๖  หมู่บ้านฐิติวัฒน์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา๕๗๑๖๐
โทรมือถือ       :  ๐๘๑ ๗๖๐๕๐๖๙
E-mail          :  p_poonpool@hotmail.com
คติพจน์          :  เราต้องยอมเสีย  เพื่อที่จะได้
พรพิมล  ริยาพันธ์
“พร”
6 กันยายน  251
 นักบริหารงานทั่วไป ๖
สถานที่ทำงาน  :  เทศบาลตำบลพิปูน  อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  075 499 239
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  225 หมู่ที่ 7 ต.กะทูน อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช
โทรมือถือ                 :  0 ๘ ๗264 39๕๒
E-mail                    :  peeporn2554@hotmail.com
คติพจน์                    :  คิดดี ทำดี พูดดี
พิมพาภรณ์  สีน้ำเงิน
“แอน”
15 กุมภาพันธ์  2520
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน  :  เทศบาลตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  073 671 364 Fax. 073 671 864
ที่อยู่ปัจจุบัน :  41 ถ.พระยาระแงะ ซอย 3 ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรมือถือ                 :  09179 9367 , 0 8 6490 9439
E-mail                    :  ann_tanyongmat@hotmail.com
คติพจน์                    :  อย่าประยุกต์ สิ่งทั้งผองเป็นของฉัน
พิสรร  ทองกร
“เอ”
4 กุมภาพันธ์ 255
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  055 000 257
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  12/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โทรมือถือ                 :  03627 1709
E-mail                    :  pisan2515@hotmail.com
คติพจน์                    :  ทำดีเพื่อแผ่นดิน
ไพบูลย์  แสนสุข
“บูลย์”
9 ธันวาคม  254
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  043 50 225     
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  4 หมู่ที่ 4 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง
โทรมือถือ                 :  06943 8301
E-mail                    :  phaibul_5@hotmail.com
คติพจน์                    :  ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกขึ้นสวรรค์
ภัทรา  ศรีไกรภักดิ์
“ภัทร์”
7 พฤศจิกายน  2503
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  053 791 172 ต่อ 24
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  46 หมู่ที่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย
โทรมือถือ                 :  01784 7944
E-mail                    :  -
คติพจน์                    :  ทำอะไรต้องทำให้ดี ถ้าไม่ดีไม่ต้องทำ
ภาสินี  แก้วทองมา
“ตูน”
17 พฤษภาคม  2506
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  074 797 154 , 074 797 270
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  112 หมู่ที่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง  จ.สตูล 91000
โทรมือถือ                 :  09879 3784
E-mail                    :  keaw-48@hotmail.com
คติพจน์                    :  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
มนตรี  ทอนมาตย์
“แว่น”
26 มกราคม  2508
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป 7)
สถานที่ทำงาน            :  เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  045 789 158
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  38 หมู่ที่ 14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทรมือถือ                 :  01718 9608
E-mail                    :  montree.t@hotmail.com
คติพจน์                    :  จริงใจ & ซื่อสัตย์
มนัสวี  เงินลาภรัตนา
“กุ๊ก”
16 พฤศจิกายน  2521
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 86๑๓๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  077 583 250
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  69/1 หมู่ที่ 6 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรมือถือ                 :  06799 5340
E-mail          :  manussawee_kook06@hotmail.com, bivkook@hotmail.com
คติพจน์                    :  ความกลัว เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง
เยาวลักษ์  อินหนู
“เยาว์”
17 กรกฎาคม  2507
หัวหน้าสำนักงานปลัด (
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  034 584 411 , 034 584 037
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  95/3 หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทรมือถือ                 :  09088 8227
E-mail                    :  yoawaluk_2551@hotmail.com
คติพจน์                    :  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
รตนพร  ปิ่นเย็น
“แหวว”
5 พฤศจิกายน  2505
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน    :  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  043 131 615 Fax. 043 131 614
ที่อยู่ปัจจุบัน 9/25 ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรมือถือ                 :  0 ๘ ๗945 7755 , 0 8 1954 3879
E-mail                    :  pinyen17@yahoo.com
คติพจน์  :  มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่ต้องเรียนรู้ ตลอดชีวิต/ตั้งใจ ทุ่มเท เพื่อให้ดีที่สุด
รวมพร  ไชยหงษ์
“ติ๋ม”
13 ตุลาคม  25๑๘
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  055 989 096
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  86 หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี 18180
โทรมือถือ                 :  04531 4636
E-mail                    :  tim-tim-001@hotmail.com
คติพจน์                    :  ท้อได้แต่อย่าถอย
รวิภา  เอกสิริเลิศ
“ต้อย”
19 กรกฎาคม  2504
นักบริหารงานสาธารณสุข 7
สถานที่ทำงาน            :  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  02 429 2270 ต่อ 104
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  19/4 หมู่ที่ ๓ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน  จ.นครปฐม
โทรมือถือ                 :  01555 7738
E-mail                    :  raviphanaka@hotmail.com
คติพจน์                    :  รู้จักพอ ก่อสุขทุกสถาน
รัชนี  แสงฮาด
 “รัช”
๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๘
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จ.นครราชสีมา ๓๐๒๓๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๔-๗๖๑-๒๑๘
ที่อยู่ปัจจุบัน :๓๙  หมู่ ๔ ถนนเทศบาล ๒๖  ตำบลจักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา ๓๐๒๓๐
โทรศัพท์มือถือ : 08๑-๒๖๖-๙๖๕๒
E-mail : rut987@hotmail.com
คติพจน์ : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
รัตนาวดี  ใหม่สุวรรณ
เปิ้ล
๑๕ เมษายน ๒๕๒๔
หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน  ๕๑๑๒๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๕๓-๕๐๕-๐๔๘ ต่อ ๒๒
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๑๙ หมู่ ๘ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  ๕๑๑๒๐
โทรศัพท์มือถือ 08๖-๒๐๒-๙๓๖๒
คติพจน์ : ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง และอย่าละอายที่จะกล่าวคำขอโทษ
รุ่งราณี  สุวรรณเด
น้อย
๒๔ มีนาคม ๒๕๑๗
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนอำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม    
โทรศัพท์ที่ทำงาน                  :  043-706-105
ที่อยู่ปัจจุบัน 22/8 หมู่ 25 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทรศัพท์มือถือ                     :  086-118-6175
E-mail                             :  Rungranee2517@hotmail.com
คติพจน์                             : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ลำดวน  มาชมภู
ไก่
๒๙ มีนาคม ๒๕๐๖
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
สถานที่ทำงาน                :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ที่ทำงาน                  : ๐๕๔-๔๐๙-๔๐๐-๓ ต่อ ๒๓๗
ที่อยู่ปัจจุบัน                        :  ๑๖๕/๒  ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์มือถือ                     :  08๕-๐๓๘-๘๐๐๖
E-mail                             :  -
คติพจน์ :         คิดก่อนทำและจะทำให้ดีที่สุด
วรรณี  บุญศรีเลิศ
อู๊ด
๑๕  ธันวาคม  ๒๕๒๐
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน        :  เทศบาลตำบลลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน     042-387-215
ที่อยู่ปัจจุบัน          8 หมู่ 3  ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ  จ.อุดรธานี  ๔๑๒๘๐
โทรศัพท์มือถือ       :  086-864-9390
E-mail                wanneeboonsrilert@yahoo.com
คติพจน์               : จงเข้าใจตนเอง ก่อนที่จะพยายามเข้าใจคนอื่น
วรารัตน์  เนาวบุตร
 “ไหม
 ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๑๘
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน        :  เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว  จังหวัดเลย
โทรศัพท์ที่ทำงาน    :   042-818-168 ต่อ 201
ที่อยู่ปัจจุบัน          :   2๐8 หมู่ ๕ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว  จังหวัดเลย
โทรศัพท์มือถือ       :   ๐๘๙-๙๓๗-๑๖๖๔
E-mail                :   Tangmo1616@hotmail.com
คติพจน์               :   ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อพรุ่งนี้ที่แจ่มใส
วัชรินทร  ช่วยค้ำชู
ปุ๋ม
๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๖
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๑๘๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน        :  042-353-787
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๙ หมู่ ๕  ตำบลหันนางาม  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  ๓๙๑๘๐
โทรศัพท์มือถือ           :  086-237-4844
E-mail                   :  poompoom6@hotmail.com
คติพจน์                   : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
วาสนา  ปินตา
วาส
๘  มกราคม  ๒๕๑๘
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน           :  เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน        :   ๐๕๓-๑๓๑-๕๓๒ ต่อ ๑๓
ที่อยู่ปัจจุบัน              :   ๖๔ หมู่ ๙  ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
โทรศัพท์มือถือ           :   08๙-๗๐๐-๙๐๕๗
E-mail                   :   wass_policy@hotmail.com
คติพจน์                   :   จงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ      
วิชิตา  ขุนพรม
หนิง
๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๖
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
สถานที่ทำงาน         :  เทศบาลตำบลตะพง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ที่ทำงาน      :  074-291-776 ต่อ 2๑๒
ที่อยู่ปัจจุบัน            109/15 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์มือถือ         :  081-698-5869
E-mail                 :  nkunprom@hotmail.com
คติพจน์                 : รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน
วิทยา  นนทะคำจันทร์
วิทย์
27 สิงหาคม  2524
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน         :  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อ.คง  จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน      :  0๔๔-๓๘๔-๓๐๐
ที่อยู่ปัจจุบัน            ๓๗/๒ หมู่ ๔  ตำบลโนนเต็ง  อ.คง  จ.นครราชสีมา  ๓๐๒๖๐   
โทรศัพท์มือถือ         08๕-๖๓๕-0๗๖๒
E-mail                 :  wittaya.pa@hotmail.com
คติพจน์                 : ราชสีห์ก่อนจะตะปบเหยื่อ ก็ต้องก้มหัวก่อน คิดจะใหญ่ ใจต้องถึง
วิทยา  มุลานนท์
วิดยา
 ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๒
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน        :  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี               
โทรศัพท์ที่ทำงาน    :  042-910-037
ที่อยู่ปัจจุบัน          :   40  หมู่ 9  ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์มือถือ       :   088-312-4456
E-mail                :   wit-2522@hotmail.com
คติพจน์               :   ที่นั่งที่ดีที่สุด คือที่นั่งในหัวใจคน ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
วิโรจน์  รำงาม
วี
๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๑๗
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน           :  เทศบาลเมืองท่าบ่อ   อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์ที่ทำงาน        : 042-432-330
ที่อยู่ปัจจุบัน    :27 หมู่ ๔ ซอย ๖  ถนนริมโขง ตำบลพานพร้าว  อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
โทรศัพท์มือถือ           :081-0605937
E-mail :                  -
คติพจน์ :สายบัวบอกตื้นลึกชลธาร คำพูดบอกสันดานเชื้อชาติ
วิวัฒน์ อริยเสริมบุญ
“ตี๋”
๑๖ สิงหาคม  25๐๐
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  อำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ที่ทำงาน         ๐๓๔-๕๖๑๘๘๙  ต่อ ๒๑๐
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๑๒/๓  ถนนแสงชูโต ซอย ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โทรมือถือ                 ๐๘๙-๐๑๐-๓๘๔๐ ,๐๘๗-๗๕๗-๙๒๘๖
คติพจน์                    :  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ศุภากร   อ่อนศรี
“มาตร์”
๒๕ เมษายน  25๑๙
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง
โทรศัพท์ที่ทำงาน         ๐๓๘-๖๑๘๔๒๔
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๘/๕๓  หมู่บ้านฐานทรัพย์แลนด์ ๘ ถนนโพธิ์ทอง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรมือถือ                 ๐๘๖-๐๙๗-๖๙๕๙
คติพจน์                    :  ความไม่แน่นอน  คือความแน่นอน
ศุภวิชญ์ ชูโชติ
 “วิช”
๒๔ พฤศจิกายน  25๐๙
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จ.ชุมพร
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0๗๗ ๕๓๑๔ ๐๗
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๒๖/๒ หมู่ที่ ๒ ต.สวี อำเภอสวี  จ.ชุมพร
โทรมือถือ                 :  0 ๘ ๑๕๓๕ ๓๕๑๑,0-7755-7170
E-mail                    :  suphawit11@hotmail.com
คติพจน์                    :  ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
สมใจ    งามแยะ
“ตุ้ม”
๒๐ สิงหาคม  25๑๓
นักบริหารงานทั่วไป ๖
สถานที่ทำงาน            :  เทศบาลตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
 โทรศัพท์ที่ทำงาน        ๐๔๔-๕๕๘๒๙๗-๘
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๑๐๔  หมู่ที่ ๔  ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรมือถือ                 ๐๘๓-๑๒๔-๙๒๔๓
คติพจน์                    :  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
สมนึก  ทุ่งกลาง
“นึก”
๔   พฤศจิกายน   ๒๕๑๒
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

สถานที่ทำงาน            :  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ที่ทำงาน         ๐๔๔-๙๘๖-๐๔๓
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๓๒  หมู่ที่ ๔ ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐
โทรมือถือ                 ๐๘๙-๗๒๐-๗๓๔๘
E-mail                    :  somnuk_tung@hotmail.com
คติพจน์                   :  การให้อภัย เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่
สัญญา  ม่วงราช
 “ยา”
๑ มกราคม  25๑๖
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน  อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
โทรศัพท์ที่ทำงาน         ๐๕๕-๘๖๘๐๖๑  
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๒๔๓  หมู่ที่ ๑ ตำบลสักงาม  อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
โทรมือถือ                 ๐๘๙-๘๓๙-๒๕๒๑
คติพจน์                    :  เกิดเป็นคนทั้งที  ต้องเอาดีให้ได้
สัญญา นามบุตร
 “หนุ่ม”
๒๑ พฤษภาคม  25๒๐
นักบริหารงานทั่วไป ๖
สถานที่ทำงาน            :  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0๗๗-๓๔๖๐๙๖-๘ ต่อ ๑๕
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๔๔๔ หมู่ที่ ๕ ต.เขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรมือถือ                 :  0๘๖-๒๗๐-๗๓๓๙
E-mail                    :  thekop2532@hotmail.com
คติพจน์                    :  คิดก่อนทำ
สากล    ทัศบุตร
 “เบิด”
๑๔ พฤศจิกายน  25๐๙
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ที่ทำงาน         ๐๔๕-๕๒๔๐๑๓
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๑๐๑  หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรมือถือ                 ๐๘๔-๖๐๖-๘๖๐๓
E-mail                    :  sakol_2010@hotmail.com
คติพจน์                    :  เอาใจเขามาใส่ใจเรา
สายชล  วงค์เขื่อนแก้ว
“สายชล”
๔   ตุลาคม   ๒๕๑๓
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ที่ทำงาน         ๐๕๓-๙๗๕๐๘๘
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๒๘๒  หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน
โทรมือถือ                 ๐๘๙-๙๕๐-๑๗๔๒
E-mail                    :  chonchamp@hotmail.com
คติพจน์                   :  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
สำอาง    แหวนแก้ว
“อาง”
๒๒   มกราคม   ๒๕๒๐
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ๓๑๑๑๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน         ๐๔๔-๖๐๕๐๒๔
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๑๓ หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ๓๑๑๑๐
โทรมือถือ                 ๐๘๓-๑๐๐-๐๗๐๘
E-mail                    :  sumoang_2551@hotmail.com
สิริพรรณ  เอกสุภาพันธุ์
“เจสิการ์”(เจส)
๑๐ สิงหาคม  25๐๖
นักบริหารงานทั่วไป ๖
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ที่ทำงาน         ๐๓๔-๖๕๑๐๘๙
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๘๓/๒๘ หมู่ที่ ๕ ถนนเลี่ยงเมือง จ.ปากแพรก  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   
โทรมือถือ                 ๐๘๑-๗๕๖-๗๕๙๗,034516911
E-mail                    :  jes.kan@hotmail.com
คติพจน์                    :  ไม่พูดว่าคนอื่นไม่ดี แต่ควรจะชื่นชมตัวเองว่าดี
สุกัญญา  ช่อเชิดชูวงศ์
“สันต์”
๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๐๗
นักบริหารงานทั่วไป ๗
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ที่ทำงาน         ๐๓๘-๙๖๑๓๓๙ 
ที่อยู่ปัจจุบัน              ๑๕๙/๑  หมู่  ๙ ต.ซากบก   อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง  ๒๑๑๒๐
โทรมือถือ                 ๐๘๙-๔๘๔-๓๗๑๕

E-mail                    :  p_etna_korn@hotmail.com
สุกัญญา  มะแดเคียน
ด๊ะ
 ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๔
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน               :  เทศบาลตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ที่ทำงาน            :    07๔-723-733 , 074-721-998
ที่อยู่ปัจจุบัน                 :     ๑๖๒ หมู่ ๑ ตำบลดวนโตน  อำเภอดวนโตน  จังหวัดสตูล
โทร.มือถือ                   :     08๙-๖๕๙-45๘๙
E-mail                       :     NAREYA25@hotmail.com
คติพจน์                       :         จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด
สุเทพ  สุระการ
เทพ
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
สถานที่ทำงาน  :  เทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ  ๓๑๘๑๐
โทร.ที่ทำงาน   :  042-๔๘7-๒๔๐
ที่อยู่ปัจจุบัน    :  ๑๙๙ หมู่ ๒  ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ  ๓๑๘๑๐
โทร.มือถือ      :  08๑-๗๓๙-4๒๑4
E-mail          :  tep2505@hotmail.com
คติพจน์ :  ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จจึงจะตามมา
สุนันทา  เพิ่มวิไล
ปู้ (เห็ดตาปู้)
 ๑๐ เมษายน  ๒๕๑๓
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน  :         องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
โทร.ที่ทำงาน    :         04๔-๘๑๐-๐๒๙ ต่อ ๑๔
ที่อยู่ปัจจุบัน    :         ๖๙ บ้านซับสายออ  ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
โทร.มือถือ      :         ๐๘๖-๒๖๕-๕๓๓๑
E-mail           :         Udoong@hotmail.com
คติพจน์           :         คนเราใช่ว่าไม่เคยทำผิด  ผิดนั้นถือเป็นครู
สุภัทตรา  สอนบุญมา
ตุ๊กตา
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๒๐
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน             :  เทศบาลตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ที่ทำงาน          : ๐๕๖-๗๕๐-๓๒๘ 
ที่อยู่ปัจจุบัน               : ๑๘ หมู่ ๓ ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๘๐
โทร.มือถือ                 : 08๔-๗๙๗-๕๒๙๕
E-mail                     : took_kub@hotmail.com
คติพจน์                     : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
สุภาพร  ปลัดนู
ปุ๊ก
๒๒ กันยายน ๒๕๑๘
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน         :  องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง ตำบลภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
โทรศัพท์ที่ทำงาน      : 042-801-175
ที่อยู่ปัจจุบัน            :  64 หมู่ ๑ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
โทร.มือถือ              :  085-647-6022
E-mail                 :  Pooky_fresh@hotmail.com
คติพจน์                 :  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
สุภาภรณ์  คำภูเงิน
แปร
 7 กันยายน  25๐๗
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน           :  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๑๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน        :  0๔๓-๒๗๒-๗๖๒, ๐๔๓-๒๗๒-๖๖๑-๔๒
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  ๙๐๕/๒๗ หมู่ ๓  ตำบลในเมือง  อ.บ้านไผ่  จ.อนแก่น  ๔๐๑๑๐
โทร.มือถือ                :  ๐๘๗-๒๒๐-๒๕๔๑
E-mail                   :  paa1974@hotmail.com
คติพจน์                   :  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
สุภิดา  ลิ้นทอง
ตุ๋ม
๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๒
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน     : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ที่ทำงาน  : 039-418-498
ที่อยู่ปัจจุบัน       : ๒๐/๑ หมู่ ๑ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี
โทร.มือถือ         : 08๙-๘๐๔-๐๙๓๖
E-mail             : suphida_tum@hotmail.com
คติพจน์             : ความดีงามควบคุมคนได้ ไม่ใช่อำนาจ
สุรีวรรณ  สาสนานนท์
จิ๋ม
๓  มีนาคม  ๒๕๐๖
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๘)
สถานที่ทำงาน     :  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ที่ทำงาน  :  075-342-880 ต่อ ๑๓๐
ที่อยู่ปัจจุบัน       : ๒8  ถ.ประตูโพธิ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร.มือถือ         : ๐๘๙-๗๒๙-๒๙๐๕
E-mail             : Sureewan@Nakhoncity.org
คติพจน์             : มีมิตร ๕๐๐ ยังน้อยไป แต่ถ้ามีศัตรู ๑ คน ก็มากเกินไป
สุวิมล  ภารศิลป์
อุ้ย
๖  เมษายน  ๒๕๑๕
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน     :   เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ที่ทำงาน  :   039-418-498
ที่อยู่ปัจจุบัน       :   ๓๕/๑๑๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี
โทร.มือถือ         :   08๙-๘๓๔-8๗๗๕
E-mail             :   auy-suwimon@hotmail.com
คติพจน์             :   ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
แสงนภา  ทองวิทยา
แสง
๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
สถานที่ทำงาน           :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน        :  02-389-0600 ต่อ ๒๐๔
ที่อยู่ปัจจุบัน              : ๖๔๒/๑๙ ซอยเนติศึกษา ถ.พระราม ๕ เขตดุสิต  กรุงเทพฯ
โทร.มือถือ                :  08๖-๘๐๐-๓๓๔๑
E-mail                   :            -
คติพจน์                   :  ธรรมะย่อมชนะอธรรม
อดิศัย  รักษ์อาณา
อดิศัย
๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๐๖
หัวหน้าสำนักงานปลัด
       (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน           :  องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ที่ทำงาน        :         0๗๓-๔๒๑-๓๐๐
ที่อยู่ปัจจุบัน              :         ๓๐๘ หมู่ ๓  ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
โทร.มือถือ                :         08๙-๘๗๗-๔๑๒๖, ๐๘๖-๙๖๖-๓๐๔๐
E-mail                   :         Adisai_2510@hotmail.com
คติพจน์                   :         ไม่ยึดติดกับสิ่งสมมุติ   
 อธิษฐาน สุวรรณราช
“อ้อย”
3 มิถุนายน  2516

หัวหน้าสำนักงานปลัด (
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170     
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 4294 1204
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  79 หมู่ 12 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง  จ.เลย
โทรมือถือ                 :  05752 6478
E-mail                    :  Oai_loei@hotmail.com
คติพจน์                    :  ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
อนงค์  แสงสว่าง
“แหม่ม”
19 เมษายน  2517
หัวหน้าสำนักงานปลัด ((
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อ.ภูวียง จ.ขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 4329 2047
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  30/1 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น 40150
 โทรมือถือ                :  06852 7104
E-mail                    :  ANONG.MAM@hotmail.com
คติพจน์                    :  ความรู้จักพอเพียง ทำให้สังคมสงบสุข
อนงค์  บุญมาก
“นงค์”
1๘ สิงหาคม  25๑๙
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน        :  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ๓๒000
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 4414 3042
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  235 หมู่ที่ 13 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์   32000
โทรมือถือ                 :  09946 7945
E-mail                    :  a.nongmark@hotmail.com
คติพจน์                    :  คิดดี ทำดี
อรณภัทร ณรงค์ชัย
“อร”
๗ ตุลาคม 2513
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 4533 3063
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  89 หมู่ที่ 11 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี   34260
โทรมือถือ                 :  07258 8483
E-mail                    :  onnapat2514@yahoo.co.th
คติพจน์                    :  ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
อรวรรณ โห้ทอง
“อ้อ”
22 กุมภาพันธ์  2514
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 5531 6530
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  181 หมู่ 4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  65160
โทรมือถือ                 :  09271 7296
E-mail                    :  orawan_ho@hotmail.com
คติพจน์                    :  พยายามทำให้ถูกใจ เป็นไปให้ได้กับความถูกต้อง
อรอนงค์  ขำตรี
“นงค์”
16 พฤศจิกายน  2508
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 7460 0100
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  299 หมู่ที่ 4 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทรมือถือ                 :  0๘ ๗283 0940
E-mail                    :  ORN299@hotmail.com
คติพจน์                    :  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
อรินรัตน์  พาโคกทม
“รุ่น”
0 พฤศจิกายน  2523
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง  อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  45190               
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 4358 7458 ,205
ที่อยู่ปัจจุบัน              2 หมู่ที่ 8 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด  45190
โทรมือถือ                 :  0๘ ๗233 8228
E-mail                    :  pakoktom@hotmail.com
คติพจน์                    :  ไม่มีคำว่าแพ้ หากว่าเราได้เริ่ม ไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิม หากเราได้ค้นหา
อริสา  ขำชัยภูมิ
“ปู”
13 พฤศจิกายน  2512
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
สถานที่ทำงาน            :  สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ           
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 4481 1524
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  43/23 หมู่ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
โทรมือถือ                 :  01790 8047
E-mail                    :  pu_arisa@hotmail.com
คติพจน์                    :  วิบากกรรมทุกชนิด  ถูกตัดด้วยกุศลกรรมและปัญญา
อัครนันท์ จันทร์บัว
“ต๊ะ”
18 ธันวาคม 2512
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(นักบริหารงานทั่วไป 7)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 3861 9116
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  140/50 หมู่ 2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  21000
โทรมือถือ                 :  06303 2212
E-mail                    :  akara_nun@hotmail.com
คติพจน์                    :  ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
อุดร ทิพย์วงศา
“ดร”
4 กรกฎาคม  2504
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 5628 2159
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
โทรมือถือ                 :  04333 2105
E-mail                    :  Udorn33605@hotmail.com
คติพจน์                    :  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
เอมอร  กลิ่นมาลา
“ติ๊ด”
22 มกราคม 250
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
สถานที่ทำงาน            :  องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี                
โทรศัพท์ที่ทำงาน         :  0 3824 5529 - 30
ที่อยู่ปัจจุบัน              :  2/79 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180     
โทรมือถือ                 :  08 1300 0789
E-mail                    :  orn_tid@hotmail.co.th
คติพจน์                    :  จงพอใจในสิ่งที่ตนเป็น ตนมี